Aktualnie online
Gości online: 4

UżytkownikĆ³w online: 0

Łącznie użytkownikĆ³w: 168
Najnowszy użytkownik: manga73
Partnerzy
Korona na Facebooku
Zapraszamy na facebooka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kalendarz
<< Styczeń 2019 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31     
Urodziny w tym miesiącu

[---]Kalendarz
Kalendarz | Szukaj   O...

Kalendarz: FIXME:Day | Tydzień | Miesiąc | Rok
Dziś

Wydarzenie 24.11.2018
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w Szachach B?yskawicznych
Eksport
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego
Juniorów w Szachach B?yskawicznych

Gda?sk 24.11.2018

1. Organizatorzy:
Pomorski Wojewódzki Zwi?zek Szachowy
Mi?dzynarodowe Targi Gda?skie S.A.
Instytucjami wspó?finansuj?cymi s?: Samorz?d Województwa Pomorskiego i Pomorska Federacja Sportu.
2. Termin i miejsce:
Zawody zostan? rozegrane w sobot? 24.11.2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO w Gda?sku, ul. ?aglowa 11, sala nr 4 poziom 1.
3. Cel:
Wy?onienie Mistrzów Województwa Juniorów w Szachach B?yskawicznych.
Popularyzacja królewskiej gry w?ród dzieci i m?odzie?y województwa pomorskiego.
Wymiana do?wiadcze? sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych.
4. Uczestnictwo:
Prawo gry w zawodach maj? zawodnicy zrzeszeni w klubach województwa pomorskiego i nie zrzeszona
m?odzie? szkolna zamieszka?a w województwie pomorskim.
5. Wpisowe:
Wpisowe do Mistrzostw wynosi 10 z?. Dodatkowo aby wzi?? udzia? w turnieju niezb??dne jest zakupienie
biletu na Targi Gra i Zabawa http://graizabawa.amberexpo.pl/title,Wstep_na_targi_i_festiwal,pid,1391.html
Wpisowe nale?y wp?aca? do dnia 21.11.2018 r. na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Zwi?zku
Szachowego: 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 w tytule: IMWPJB z podaniem imienia i nazwiska.
6. System rozgrywek:
Rozgrywki b?d? rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Zawody zostan? rozegrane w grupach wiekowych:
Grupa do 10 lat (2008 i m?odsi) dodatkowa klasyfikacja do lat 8
Grupa do 14 lat (2004 i m?odsi) dodatkowa klasyfikacja do lat 12
Grupa do 18 lat (2000 i m?odsi) dodatkowa klasyfikacja do lat 16
W przypadku ma?ej ilo?ci zawodników, grupy zostan? po??czone.
7. Zg?oszenia:
Zg?oszenia do dnia 21.11.2018 r. za pomoc? formularza zg?oszeniowego na stronie www.chessarbiter.com
Zg?oszenia mo?na wysy?a? tak?e na email:
Zawodnicy, którzy dokonaj? zg?osze? po wyznaczonym terminie b?d? dopuszczeni do gry w miar?
posiadanych wolnych miejsc do godziny 9.45.
8. Tempo gry:
Tempo gry wynosi 3 minut dla zawodnika, na ca?? parti? oraz 2 sekundy na ka?de posuni?cie od
pocz?tku partii.
9. Terminarz:
9.00 - 9.45 weryfikacja i zamkni?cie list startowych
9.45 - odprawa techniczna
10.00 - uroczyste otwarcie turnieju
10.10 - rundy I - IX
12.30 - uroczyste zako?czenie turnieju
10. Nagrody:
I miejsce puchar w kategorii juniorek i juniorów w grupach wiekowych: do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18.
I - III miejsce w kategorii juniorek i juniorów medale w grupach wiekowych: do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18.
Wszyscy uczestnicy otrzymuj? dyplomy i s?odycze, w ka?dej grupie dla najlepszych nagrody rzeczowe.
11. Postanowienia ko?cowe:
- Turniej zg?oszony do FIDE.
- Uczestnicy turnieju maj? mo?liwo?? uczestniczenia tak?e w Targach GRA i ZABAWA oraz korzystania z atrakcji z tym zwi?zanych.
- Sprz?t i sale zapewnia Organizator.
- Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zg?osze?.
- Zawodnicy startuj? w turnieju na koszt w?asny lub deleguj?cych ich klubów.
- Opiek? nad niepe?noletnimi zawodnikami sprawuj? rodzice lub opiekunowie klubowi.
- Za zdolno?? zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.
- Wszyscy uczestnicy bior? udzia? w zawodach na w?asn? odpowiedzialno??.
- W sprawach szachowych nieuregulowanych regulaminem maj? zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
- Zg?oszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyra?enie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, S?dziego G?ównego w celach
informacyjno marketingowych zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych.
- Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do nieodp?atnego wykorzystywania materia?ów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególno?ci zdj??, materia?ów filmowych,
wywiadów i nagra? d?wi?kowych przedstawiaj?cych uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
- Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo interpretacji regulaminu oraz mo?liwo?? wprowadzania zmian.
ania - 20.11.18 - Turnieje